III ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 12 grudnia br. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzecia zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości stwierdzając quorum i przedstawiając porządek obrad. Przedstawiony porządek obrad, wraz z

protokołem z drugiej zwyczajnej sesji odbytej 4 grudnia br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 4 grudnia 2018r.
Po „Sprawozdaniu” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali ustnie w sprawach:
-wniosku do GDKKiA w Krakowie w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, „na wysokości” parkingu przykościelnego i Szkoły Podstawowej;
-zimowego utrzymania dróg na rolach Żurowej (odśnieżania całości drogi na wniosek mieszkańców), na roli Kluskowej (posypywania drogi na całej jej długości także przed posesją p. Zofii S., która „polewa drogę wodą, przez co powoduje zagrożenie powstania uszczerbków na zdrowiu u osób pieszych poruszających się w/w drogą);
oraz w pisemnych wnioskach:
-w sprawie: „pracy lekarza pediatry w Ośrodku Zdrowia w Skomielnej Białej.
Działając w imieniu rodziców ze Skomielnej Białej zwracamy się ponownie do Pana Wójta o interwencję u właścicieli „PRZYCHODNI” E. MACIOŁ SPÓŁKA JAWNA w sprawie przyjęć chorych dzieci zarejestrowanych w siedzibie głównej Przychodni zlokalizowanej w Rabce-Zdroju przy ul. Poniatowskiego 6, przez lekarza pediatrę pełniącego dyżur w Ośrodku Zdrowia w Skomielnej Białej.
Pragniemy nadmienić, że obydwie Przychodnie Zdrowia „należą” do tego samego podmiotu gospodarczego, a dobra wola właścicieli, oraz drobne korekty organizacyjne umożliwią łatwiejszy dostęp małych pacjentów do lekarza.”;
-w sprawie: „Zmiany w Statucie wsi Skomielna Biała.
Działając w imieniu mieszkańców naszej miejscowości wyrażonej w trakcie Zebrania Wiejskiego ponawiamy Wniosek o przygotowanie zmian w Statucie Sołectwa Skomielna Biała w zakresie sposobu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej – w wyborach bezpośrednich.
W naszej opinii przygotowany projekt zmian w Statucie Wsi winien być oddany do szerokiej konsultacji społecznej przez ogłoszenie go w publikatorach Gminy Lubień, projekt taki powinien być także przesłany do Rady Sołeckich wsi, celem wydania przez nią opinii w tym zakresie.”;
-w sprawie: „drogi na roli Pasiowej, drogi alternatywnej łączącej starodroże DK-28 z parkingiem przy Przedszkolu Samorządowym w Skomielnej Białej.
Działając w imieniu mieszkańców wnioskujemy do Pana Wójta o wskazanie terminu usunięcie usterek (poprzez utwardzenie pobocza drogi, osadzenie korytek i płyt ażurowych), oraz zakończenia prac (wykonanie rowu odprowadzającego wodę – po prawej stronie drogi patrząc w kierunku wschodnim) na drodze osiedlowej na roli Pasiowej, oraz wysypanie warstwą tłucznia nierówności (zasypanie powstałych dziur) na drodze alternatywnej łączącej starodroże DK-28 z parkingiem przy Przedszkolu Samorządowym wg ustaleń z dn. 25.07.br.
W załączniku foto drogi na roli Pasiowej w m. Skomielna Biała („usterki” na poboczu drogi, osadzenie korytek, płyt ażurowych, brak wykonanego rowu odprowadzającego wodę).
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubień nr XXXIV z dn. 23.11.2017r. ws przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała III/5/2018 z dnia 12.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. terenu pod budowę PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie Gminy Lubień;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała III/6/2018 z dnia 12.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. działek na terenie Smugowy – rola Szczepańcowa;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała III/7/2018 z dnia 12.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. działek na terenie Tenczyna – rola Szczyrbułowa;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała III/8/2018 z dnia 12.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. działek na terenie Tenczyna – rola Flagowa;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała III/9/2018 z dnia 12.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. działek na terenie Tenczyna – rola Morgi;
-w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień (uchwała III/10/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień (uchwała III/11/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Małgorzata WAWRO;
-w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień (uchwała III/12/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referowała Małgorzata WAWRO;
-w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień (uchwała III/13/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referowała Małgorzata WAWRO;
-w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”. (uchwała III/14/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Kierownik OPS Bogusław KOSEK;
-w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (uchwała III/15/2018 z dnia 12.12.2018r.) Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC i Kierownik OPS Bogusław KOSEK;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczącą Komisji Oświaty Marię SZCZEPANIEC, która kierowała wspólnymi pracami Komisji Stałych Rady Gminy Lubień w dniu 10 grudnia br.Wspólne posiedzenie Komisje Stałych szczegółowo omawiało projekty przyjętych na trzeciej zwyczajnej sesji uchwał.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu III zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły trzecią zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień. Tekst i Fot-Andrzej Masłowski
Przebieg III zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

III sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *