XLII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

We wtorek dnia 11 września br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się czterdziesta druga zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych gości: twórców

kultury z Lubnia, radną powiatową, dyrektorów GZOS, Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK, Szkoły Podstawowej w Tenczynie, kierownika OPS, przybyłych gości – przedstawicielkę Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Myślenic. Następnie przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z czterdziestej zwyczajnej sesji przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 18 lipca br. Wójt m.in. wydał zarządzenia dotyczące: budżetu, edukacji

-powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama MICKIEWICZA w Tenczynie;
-nie rozstrzygnięty został kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych z powodu „wysokiej ceny, jaką zaproponowała za odbiór odpadów komunalnych Firma LIDER z Myślenic” – 1.028.000 zł;
Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli „Nagrody w dziedzinie kultury” Aldonie MICKIEWICZ i Tadeuszowi BORUCIE – artystom z Lubnia wyróżnionym w tym roku, którzy nie mogli przybyć na uroczyste wręczenie nagród, jakie odbyło się w trakcie sesji 18 lipca.
Wójt wręczył „Podziękowanie za pracę pedagogiczną” długoletniej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tenczynie Danucie BIERDROŃCZYK, oraz nominację na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tenczynie Jolancie LEŚNIAK;
Za wręczone „nagrody w dziedzinie kultury” podziękował Tadeusz BORTA, za „owocną współpracę” podziękowała także Danuta BIEDROŃCZYK;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski. Interpelacje radnych ze Skomielnej Białej dotyczyły:
-podziału Skomielnej Białej na dwa odrębne „rejony zimowego utrzymania dróg” w nadchodzącym sezonie zimowym 2018/2019;
-uszkodzenia chodnika przy drodze E-77;
-uszkodzenia wiaty przystankowej na roli Zagórskiego;
-uszkodzonych i brakujących tabliczek z nazwami ról;
Następnie głos zabrała przedstawicielka Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Myślenic, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła zakres działalności tej instytucji;
Skarbnik Gminy Maria RAPACZ przedstawiła i szczegółowo omówiła „Informację Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.”, podkreśliła że przedstawiony dokument uzyskał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XLII/350/2018 z dnia 11.09.2018r.) – uchwałę zreferowali Skarbnik Gminy i Wójt;
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2018 (uchwała nr XLII/351/2018 z dnia 11.09.2018r.)

– uchwała około budżetowa, zwiększenie środków dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczonych na remont biblioteki w Tenczynie po zalaniu;
-w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień (uchwała nr XLII/352/2018 z dnia 11.09.2018r.) -zmiany statutu wynikają ze zmian Ustawy o samorządzie z 11.01.2018r. – projekt Uchwały referował Wójt;
-w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI/301/2018 R.G. Lubień z dnia 21 lutego 2018r. o przyjęciu  Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XLII/353/2018 z dnia 11.09.2018r.) ułatwienia w pozyskiwaniu dopłat dal mieszkańców – projekt Uchwały referował Wójt;
-w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XLII/354/2018 z dnia 11.09.2018r.) – w uchwale uwzględnione zostały opinie Rad Sołeckich, projekt Uchwały zreferował Wójt;
-w sprawie przygotowania projektu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XLII/355/2018 z dnia 11.09.2018r.) – projekt Uchwały zreferował Wójt;
-w sprawie nadania nazwy rondu (uchwała nr XLII/356/2017 z dnia 11.09.2018r.) – projekt Uchwały referował Wójt, uchwała dotyczy ronda na „starej E-77” w Lubniu;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na czterdziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 11 września br.
Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
Następnie udzielono głosu w ramach „wolnych wniosków”;
Na tym czterdziestą druga zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *