XLI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4876

W środę dnia 18 lipca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się czterdziesta pierwsza zwyczajna sesja Rady Gminy.  Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych gości: twórców kultury z terenu Gminy, radnych powiatowych, dyrektorów, Gminnej

Biblioteki Publicznej, GOK, kierownika OPS, przybyłych gości. Następnie przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z czterdziestej zwyczajnej sesji przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 14 czerwca br. Wójt m.in. wydał zarządzenia dotyczące:
-ws rządowego projektu „Dobry start”;
-w konkursie wyłoniono dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama MICKIEWICZA w Tenczynie;
-nie rozstrzygnięty został przetarg na odbiór odpadów komunalnych z powodu „wysokości” złożonej przez firmę z Myślenic oferty (1.274.000 zł);
Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli „Nagrody w dziedzinie kultury” osobom i zespołom wyróżnionym w tym roku. Nagrody w dziedzinie kultury wręczane są od 2004 roku, do tej pory wyróżniono 57 twórców indywidualnych i zespołów;
W imieniu wyróżnionych za nagrody podziękowała Pani Teresa MATLAK z zespołu „Toporzanie”
Następnie radni składali interpelacje i wnioski. Interpelacje radnych ze Skomielnej Białej dotyczyły:
-problemów przy modernizacji drogi na rolach Banasiowa-Żurówka;
-planowanych inwestycji gminnych dotyczących modernizacji dróg rolnych (w latach minionych „z tej puli” modernizowane były w Skomielnej Białej drogi na roli Krzysztofiakowej -2017, „droga Krakowska”-2016);
-problemu z betoniarnią na roli Folwark, jej uciążliwość dla mieszkańców, szczególnie najbliższych sąsiadów tego obiektu (natężenie ruchu pojazdów, zanieczyszczenie dróg dojazdowych, uciążliwość akustyczna);
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XLI/342/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę zreferowała Skarbnik Gminy;
-w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubień (uchwała nr XLI/343/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwała wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15.05.2018r.
-w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień (uchwała nr XLI/344/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę referował Wójt;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLI/345/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę referował Wójt dotyczy działek na roli Ligusowej;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLI/346/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę referował Wójt dotyczy działek na roli Żurówka;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XLI/347/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę referował Wójt dotyczy działki na roli Pustki;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów i obrębie Tenczyn (uchwała nr XLI/348/2017 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę referował Wójt dotyczy działek na roli Zarębek Niżny (Młyn) w Krzeszowie i na roli Główkowej w Tenczynie;
-w sprawie zmiany uchwały nr XL/336/2018 R.G. Lubień z dn. 14.06.2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszt funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach (uchwała nr XLI/349/2018 z dnia 18.07.2018r.) – uchwałę zreferowała Skarbnik Gminy;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na czterdziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 17 lipca br.
Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
Następnie udzielono głosu w ramach „wolnych wniosków”;
Na tym czterdziestą pierwszą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *