CZTERDZIESTA ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4865

W czwartek dnia 14 czerwca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się czterdziesta zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych

gości: dyrektorów GZOS, przedszkoli, Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK. Następnie przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej dziewiątej zwyczajnej sesji przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 25 kwietnia br.
Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową po wypadku z udziałem autokaru przewożącego dzieci, który miał miejsce na drodze E-77 w dniu 8 czerwca br. na terenie Tenczyna;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Skarbnik Gminy Maria RAPACZ przedstawiła „Roczne Sprawozdanie Wójta Gminy Lubień z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2017”. Omówione przez Skarbnika Gminy „Sprawozdanie …” podsumował Wójt. Głos w sprawie przedstawionego „Sprawozdania …” zabrała także Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich.
„Roczne Sprawozdanie Wójta Gminy Lubień z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2017”przyjęte zostało uchwałą nr XL/333/2017 z dnia 14.06.2018r.;
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej „Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubień”. Przewodniczący Rady Gminy Lubień odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą udzielenia absolutorium z wykonania budżetu przez Wójta Gminy Lubień.
Rada Gminy Lubień udzieliła absolutorium z wykonania budżetu Wójtowi Gminy Lubień uchwałą nr XL/334/2017 z dnia 14.06.2018r.;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XL/335/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwałę zreferowała Skarbnik Gminy;
-w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszt funkcjonowania dla Komendy Powiatowej państwowej Straży pożarnej w Myślenicach (uchwała nr XL/336/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwałę zreferowała Skarbnik Gminy;
-w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała nr XL/337/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwałę zreferował Wójt Gminy;
-do konsultacji społecznych – mających na celu wydanie opinii przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw z terenu Gminy – przekazano projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień. Rady Sołeckie mają wydać opinię w terminie do 31.08. br.;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XL/338/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwała dotyczy działek na roli Kozakowej w m. Lubień;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr XL/339/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwała dotyczy działek położonych na terenie roli Wojtówkowej w Krzeczowie;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XL/340/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwała dotyczy działek położonych na terenie roli Maciołowej w Skomielnej Białej;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XL/341/2017 z dnia 14.06.2018r.) – uchwała dotyczy działek położonych na terenie roli Mierzwy w Skomielnej Białej;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na czterdziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 13 czerwca br.
Pełnomocnik Wójta ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił „Informację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu z wydatkowania środków w 2017r.”
Następnie Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
udzielono głosu w ramach „wolnych wniosków”;
Na tym czterdziestą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

Tekst-Andrzej Masłowski Fot-Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *