W ŚRODĘ 7 LUTEGO ODBYŁA SIĘ XXXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W ŚRODĘ 7 LUTEGO ODBYŁA SIĘ XXXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4960

W środę 7 lutego br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady

Gminy witając przybyłych gości; radną powiatową Annę RAPACZ, przedstawicieli ARiMR, dyrektorów GZOS, Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownika OPS. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej piątej zwyczajnej sesji odbytej 18 grudnia br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (10).
Przybyli na sesję przedstawiciele ARiMR przedstawili zmiany, jakie czekają rolników oraz „osoby i organizacje korzystające z dopłat” w bieżącym roku. Szkolenie dla rolników, oraz zainteresowanych w/w problematyką odbędzie się w siedzibie UG w Lubaniu w dnia 27 lutego br. o godzinie 9.00 (sala obrad, jeśli będzie dużo osób, szkolenie odbędzie się w remizie OSP w Lubaniu)
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 18 grudnia 2017r.
-Wójt wydał 27 zarządzeń, z czego 57 dotyczyło zmian w budżecie Gminy, jedno dotyczyło „uruchomienia środków’ na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dwa dotyczyły powołania komisji konkursowej, która wyłoni firmy wykonujące zlecenia opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – przewóz i opieka, jedno zmieniało skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jedno określało jednorazowy dodatek dla nauczycieli, kolejne trzy określały kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, dwa dotyczyły wynagrodzeń urzędników, kolejne regulowały sprawę zakładania kont w związku z przygotowywanymi programami wykorzystania OZE, kotłów gazowych, na biomasę, z ograniczonym „szkodliwym pyleniem”;
-rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji na terenie Lubnia – Zarębki, instalację wykona Firma EKO INSTAL ze Suchej Beskidzkiej termin wykonania robót od 24.01.br do 31.10.br, inspektorem nadzoru nad tą inwestycją jest p. Adam WIŚNIEWSKI;
-unieważniony został kolejny przetarg na budowę placu zabaw na terenie m. Lubień, powodem unieważnienia było „przewyższenie kosztów”;

Następnie radni składali interpelacje i wnioski. Radni ze Skomielnej Białej interpelowali w sprawach:
-rozkopanej drogi rolnej na roli Biedroniowej, – powyżej wyremontowanego w 2017 roku, po założeniu kanalizacji odcinka;
-stanu nawierzchni drogi E-7, oraz chodników i poboczy przy tej ruchliwej drodze na terenie Skomielnej Białej (zabrudzenie błotem pochodzącym z budowy drogi ekspresowej, uniemożliwiające poruszanie się pieszych chodnikami, a dla pojazdów stwarzające zagrożenie kolizjami z powodu zalegającej na drodze błotnej mazi, ograniczającej przyczepność kół do jezdni);
-monitoring terenu wokół remizy OSP w Skomielnej Białej;
-sposób realizacji zadań zimowego utrzymania dróg na terenie m. Skomielna Biała w związku z opadami śniegu w dniu 6.02.br na przykładzie problemów mieszkańców roli Adamowej;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XXXVI/296/2018 z dnia 7.02.2018r.);
-w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XXXVI/297/2018 z dnia 7.02.2018r.);
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018. (uchwała nr XXXVI/298/2018 z dnia 7.02.2018r.), uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ,
-rozdysponowane zostały przez Rady Sołeckie wsi wchodzących w skład Gminy Lubień środki w wysokości 90.600 złotych z czego na Lubień przypada – 33.600, na Tenczyn – 21.000, na Krzeczów – 11.000 i na Skomielną Białą – 25.000 ( do środków sołeckich dodano kwotę, którą „wywalczyły” poszczególne miejscowości w „Turnieju Wsi”;
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2018 (uchwała nr XXXVI/299/2018 z dnia 7.02.2018r.), uchwała okołobudżetowa, zmieniono wysokość środków przeznaczonych na działalność GOK-u o środki, które przekazały Rady Sołeckie „na działalność kulturalną” w poszczególnych miejscowościach;
-w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/169/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2013r. zmienionej uchwałą nr XXXVII/183/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 11 czerwca 2013r., w sprawie wzoru deklaracji i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XXXVI/300/2018 z dnia 7.02.2018r.),
-obowiązywać będą terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za I kwartał do 25 marca, za II kwartał do 25 czerwca, za III kwartał do 25 września, za IV kwartał do 25 grudnia;
-w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XXXVI/301/2018 z dnia 7.02.2018r.),,
-istnieje możliwość wymiany 110 kotłów na gaz i biomasę – z czego na dzień 7.02.br. „pozytywnie audyt przeszło” – 38 gospodarstw, na taki audyt oczekuje – 30 gospodarstw, są jeszcze 34 „wolne miejsca”, na które mogą zgłaszać się chętni aby wymienić domowe źródła ciepła wg wskazanych kryteriów,
-istnieje możliwość wymiany 37 kotłów na paliwa stałe ( ekogroszek, holtzgaz) – z czego na dzień 7.02.br. „pozytywnie audyt przeszło” – 17 gospodarstw, na taki audyt oczekuje – 7 gospodarstw, jest jeszcze 13 „wolnych miejsc”, na które mogą zgłaszać się chętni aby wymienić domowe źródła ciepła wg wskazanych kryteriów,
-przewidywana pula środków na wskazany wyżej cel dla gminy Lubień to ok. 2.000.000 złotych;
-w sprawie wyrażenia zgody nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała nr XXXVI/302/2018 z dnia 7.02.2018r.), działki – na roli Wojtówkowej w Krzeszowie wykupione na „potrzeby” Firmy IDS – budowa dróg eksploatacyjnych, technologicznych przy budowanej drodze ekspresowej;
-zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXXVI/303/2018 z dnia 7.02.2018r.);
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na trzydziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 6 lutego br.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu XXXV sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski.
Na tym zakończyła się trzydziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *