XXXV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4960

W poniedziałek 18 grudnia br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta piąta zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając

przybyłych gości; radną powiatową Annę RAPACZ, dyrektorów placówek oświatowych, GZOS, GOK, Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownika OPS. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej czwartej zwyczajnej sesji odbytej 23 listopada br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Przybyli na rozpoczęcie sesji harcerze przynieśli z sobą Betlejemskie Światło Pokoju, które zapłonęło także na sali obrad Rady Gminy Lubień. Zebrani odśpiewali wspólnie kolędę.
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 23 listopada br.
-Wójt wydała 9 zarządzeń, z czego 5 dotyczyło zmian w budżecie Gminy, jedno zarządzało ćwiczenia „Raba 2”, jedno dotyczyło wyboru ofert dot. działalności Świetlicy Środowiskowej w Tenczynie, jedno dotyczyło wyboru oferty na dowóz niepełnosprawnych dzieci do ośrodka pobytu dziennego pomieszczeń Myślenicach, kolejne określało wykaz pomieszczeń przewidzianych do najmu;
-w związku z licznymi zapytaniami wykonawców uległ zmianie termin rozpoczęcia budowy instalacji kanalizacyjnej w m. Lubień – Zarębki;
-podpisana została umowa z Firmą ELSUM na budowę nowych instalacji oświetlenia ulicznego na terenie m. Krzeczów (na sumę 18.000 złotych) i Skomielna Biała (na sumę 33.000 złotych);
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXXV/285/2017 z dnia 18.12.2017r.), projekt WPF omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, która nadmieniła że opinia Okręgowej Izby Obrachunkowej w Krakowie dot. WPF Gminy Lubień jest pozytywna, planowany termin zaciągniętych przez Gminę zobowiązań finansowych (kredytów) to rok 2023;
-uchwały budżetowej Gminy Lubień na rok 2018 (uchwała nr XXXV/286/2017 z dnia 18.12.2017r.), uchwałę budżetową omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC dodał, że „…budżet skonstruowany jest tak aby był realny zarówno pod względem dochodów jak i rozchodów…”;
projekty uchwały około budżetowej dot. dotacji dla instytucji kultury:
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2018 (uchwała nr XXXV/287/2017 z dnia 18.12.2017r.);
-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień przyjętej Uchwałą nr XXV/181/2016 rady gminy Lubień z dn. 20.12.2016r. (uchwała nr XXXV/288/2017 z dnia 18.12.2017r.);
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017. (uchwała nr XXXV/289/2017 z dnia 18.12.2017r.);
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. (uchwała nr XXXV/290/2017 z dnia 18.12.2017r.) -projekt uchwały omówiła Barbara RAPACZ – Pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubień na rok 2018. (uchwała nr XXXV/291/2017 z dnia 18.12.2017r.) – projekt uchwały omówiła Barbara RAPACZ – Pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała nr XXXV/292/2017 z dnia 18.12.2017r.);
-w sprawie wyrażenia zgody nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXV/293/2017 z dnia 18.12.2017r.), działki – na roli Szczepańcowej w Lubniu (Smugowa) wykupione na „potrzeby” Firmy IDS – budowa dróg eksploatacyjnych przy budowanej drodze ekspresowej;
-w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzącym na terenie Gminy Lubień inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. (uchwała nr XXXV/294/2017 z dnia 18.12.2017r.) projekt uchwały omówiła Dyrektor GZOS – Zofia GRUSZKOWSKA;
-w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (uchwała nr XXXV/295/2017 z dnia 18.12.2017r.)
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na trzydziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 15 grudnia br.
Następnie Wójt i Sekretarz Gminy odpowiadali na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu XXXV sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski w trakcie, których Radna Powiatowa Anna RAPACZ złożyła życzenia świąteczne w imieniu Premier Beaty SZYDŁO, władz i Rady powiatu;
Wójt i radni pożegnali odchodzącą na emeryturę – obsługującą Radę Gminy Lubień Janinę JUSZCZAK;
Następnie zebrani „połamali się opłatkiem” i złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Na tym zakończyła się trzydziesta piąta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *