XXXII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – WÓJT GMINY LUBIEŃ ORAZ RADNI ODWIEDZILI PLACÓWKI OŚWIATOWE W LUBNIU I TENCZYNIE (ZDJĘCIA)

DSC_8655 DSC_8680

We czwartek 12 października br. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta druga zwyczajna sesja Rady Gminy.  Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając

przybyłych gości; radną powiatową Annę RAPACZ, dyrektorów GZOS, Biblioteki i GOK-u. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej pierwszej zwyczajnej sesji odbytej 24 sierpnia br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (13).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 24 sierpnia br.
-Wójt wydała 18 zarządzeń, z czego 10 dotyczyło zmian w budżecie Gminy, pozostałe dotyczyły spraw porządkowych, oświaty w tym nagród dla pedagogów przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
-rozstrzygnięty został przetarg na odśnieżanie dróg na terenie Gminy Lubień, usługi wykonywać będą:
w Lubniu Firma Piotr PIETRZAK Usługi koparko ładowarką transport – stawka 79,92 zł/h,
w Krzeczowie Firma Usługi transportowe odśnieżanie dróg Stanisław MARSZAŁEK – stawka 81,00 zł/h,
w Skomielnej Białej Firma Zmechanizowane roboty ziemne Stanisław PAŚ – stawka 79,92zł/h ;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
-„Informację Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku” przedstawiła Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przesłaną „Informację…”, kształtowanie się WPF jest prawidłowe;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017 (uchwała nr XXXII/265/2017 z dnia 12.10.2017r.);
-w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Lubień (uchwała nr XXXII/266/2017 z dnia 12.10.2017r.);
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/259/2017 z dnia 24.08.2017r.), działki o powierzchni ~ 0,0363 ha – zaopatrzenie m. Lubień w wodę;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXII/267/2017 z dnia 12.10.2017r.), działki przeznaczone na budowę drogi na roli Witkówka, Młynarzęcie w m. Lubień;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXII/268/2017 z dnia 12.10.2017r.), działki przeznaczone pod budowę drogi na roli Kozakowej w m. Lubień;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXXII/269/2017 z dnia 12.10.2017r.), działki przeznaczone pod budowę drogi na roli Szczyrbułowejw m. Tenczyn;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała nr XXXII/270/2017 z dnia 12.10.2017r.), działki przeznaczone pod budowę drogi na rolach Dyskowej i Czubinowej w m. Krzeczów (zakup ze środków pozyskanych od wykonawcy drogi ekspresowej S-7 Firmy IDS);
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXXII/271/2017 z dnia 12.10.2017r.), działka z zasobu gruntów Skarbu Państwa położona obok oczyszczalni ścieków na terenie m. Lubień;
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXXII/272/2017 z dnia 12.10.2017r.), działka na terenie m. Lubień (Zarębki);
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXXII/273/2017 z dnia 12.10.2017r.), działka na terenie m. Lubień (Zarębki);
-w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XXXII/274/2017 z dnia 12.10.2017r.);
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na trzydziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 11 października br.
Przewodniczący Rady Gminy w ramach „wolnych wniosków” udzielił głosu mieszkańcowi m. Lubień. Stanisław GAŁASZKIEWICZ wystąpił, omawiając zmian w organizacji ruch na drodze prowadzącej do ośrodka wypoczynkowego PROF-US w Lubniu;
Następnie Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Po zakończeniu obrad Wójt Gminy, oraz radni udali się do placówek oświatowych na terenie Lubnia (planowane były wizyty we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Lubień). Wójt i członkowie Rady Gminy oglądali sale w obydwu budynkach szkolnych i Przedszkolu Samorządowym na terenie Lubnia.
Następnie zebrani udali się do Tenczyna, gdzie o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski odprawiona została Msza Święta w intencji nauczycieli i dzieci – wychowanków przedszkola w Tenczynie. Koncelebrowaną Eucharystię, w której uczestniczyli rodzice z dziećmi sprawowali proboszcz – brat Krzysztof MLECZKOWSKI oraz wikary, katecheta – brat Marek SOCHA. Po zakończonej Mszy Świętej dzieci z rodzicami, pedagodzy, Wójt, Przewodniczący Rady Gminy i radni udali się do Szkoły w Tenczynie, gdzie poświecone zostały nowo wybudowane dwie sale dydaktyczne z zapleczem technicznym – sale przeznaczone są na potrzeby Przedszkola samorządowego w Tenczynie. Poświęcenia sal dokonał proboszcz tamtejszej parafii – brat Krzysztof MLECZKOWSKI. Następnie przybyli na uroczystość zebrali się w sali dydaktycznej Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Złożyły się na nią wystąpienia: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynie Agaty UCHACZ, Wójta Gminy Lubień Kazimierza SZCZEPAŃCA, Przewodniczącej Rady Rodziców. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci – wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Tenczynie. Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości. Fot-Andrzej Masłowski

DSC_8600 DSC_8602 DSC_8609 DSC_8612 DSC_8616 DSC_8618 DSC_8626 DSC_8633 DSC_8637 DSC_8639 DSC_8641 DSC_8643 DSC_8646 DSC_8651 DSC_8659 DSC_8662 DSC_8667 DSC_8673 DSC_8675 DSC_8678 DSC_8683 DSC_8686 DSC_8699 DSC_8710 DSC_8711 DSC_8714 DSC_8716 DSC_8718 DSC_8723 DSC_8727 DSC_8730 DSC_8733 DSC_8735 DSC_8738 DSC_8742

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *