DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY POD „LUPĄ” RADNYCH

DSC_0002

W środę dnia 27 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich i Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień.
Komisje zebrała się, aby opracować plany pracy w/w Komisji, zaopiniować Plan pracy Rady Gminy Lubień na 2016 rok, oraz przeprowadzić „Analizę pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu”. Punkt ten w programie posiedzenia w/w wspólnego zespołu rozwinięty został o niżej wymienione podpunkty:
„-analiza zatrudnienia i analiza wydatków za 2015 rok ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i działalność kulturalną,
-ustalenie zamierzeń do planu pracy w 2016 roku,
-zapoznanie się z kalendarzem imprez na 2016 rok oraz informacji dotyczącej kosztów realizacji tych imprez.”
Program wspólnego posiedzenia Komisji rozszerzony został o wniesione do porządku obrad przez Wójta Gminy Lubień celem zaopiniowania przez radnych projekt „Uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów”.
Radni wybrani z KWW „Czas na zmiany” przedstawili zebranym do zaopiniowania projekt – projektu (żeby złożyć projekt Uchwały niezbędnych jest wg Statutu Rady Gminy Lubień czterech radnych popierających taką inicjatywę) Uchwały w sprawie uczczenia na terenie Gminy Lubień Żołnierzy Wyklętych w przypadającym dnia 1 marca a ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Powodem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień był wniosek złożony w listopadzie 2015 roku przez Dyrektor GOK-u Danutę BURTAN o dofinansowanie tej instytucji kwota w wysokości 30.000.00 (trzydzieści tysięcy złotych). Rada Gminy na wniosek Wójta Uchwałą nr XII/81/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku zwiększyła dotację na GOK w Lubniu o kwotę 10.000.00 (dziesięć tysięcy złotych), co dało w skali roku kwotę 348.000.00 złotych.
W budżecie roku 2016 GOK w Lubniu otrzymał środki zwiększone o sumę, o którą w listopadzie 2015 roku wnioskowała do Wójta Gminy Lubień jego Dyrektor. Pomimo wcześniejszych głosów „świętego oburzenia”, jakie dały się słyszeć od części radnych z Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej przeciw takiemu załatwieniu sprawy i „bezwarunkowemu” wspieraniu GOK-u głosowało w czasie sesji budżetowej tylko trzech radnych ze Skomielnej Białej.
Prace wspólnej Komisji rozpoczęto od zaopiniowania w/w projektów uchwał, oraz planów pracy. Następnie rozpoczęło się część posiedzenia poświęcona „pracy GOK-u w 2015 roku”.
Nadmienić w tym miejscu należy ze materiały dotyczące pracy GOK-u, zostały wręczone radnym bezpośrednio przed rozpoczęciem prac połączonych Komisji (do tej pory materiały dotyczące zagadnień planowanych do omówienia w czasie prac Komisji były przesyłane radnym, wraz z zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia prac przez te Komisję), co uniemożliwiło wcześniejsze zapoznanie się z nimi przez radnych i ich przeanalizowanie. Materiały przygotowane i podpisane przez Dyrektor GOK-u to 19 stron.
Materiały dla radnych przygotowane zostały w sposób nieadekwatny do punktów spotkania i w żaden sposób nie udzielały odpowiedzi, na wskazane w nim podpunkty. Ponadto Dyrektor GOK Danuta BURTAN zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych odmówiła pytającemu ją o sprawy płacowe radnemu udzielenia takiej informacji, (choć opracowujący plan prac Komisji wpisał „analizę wydatków za 2015 rok ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i działalność kulturalną” – jako jeden z podstawowych celów spotkania radnych w dniu 27 stycznia br.).
Dodać należy, że prezentująca dokument „Część Zadaniowa: wykonanie budżetu” Dyrektor GOK-u wielokrotnie wymieniała działania „instytucji współpracujących z GOK-iem” (jak np. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tenczyna – 13 wpisów), które występując na terenie rodzinnych miejscowości nie generowały dla tej instytucji żadnych kosztów (członkowie zespołu pochodzą z miejscowości, dla której społeczności grają, Instruktor Muzyczny – człowiek na etacie GOK-u za pracę w niedzielę dostaje tyle wolnych godzin w tygodniu ile przepracował w niedzielę – poinformowała o tym Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu).
Podobna sytuacja jest z wymienionymi, (choć rzadziej) w cytowanym dokumencie występach Chóru Gaudium i Zespołu Regionalnego Korpiołki w Skomielnej Białej – występy te także, „nie generowały” dla GOK-u żadnych kosztów. Mówiąc o Chórze Gaudium wymieniane są także jego liczne wyjazdy. Chór ze Skomielnej Białej jednak wszystkie wyjazdy odbywa „na koszt członków” – wpisy tego typu, (jako że mówi on o „wykonaniu budżetu”) są więc, w żaden sposób nie uprawnione, gdyż nie obciążają budżetu tej Gminnej Instytucji Kultury.
Jeżeli w wymienionym wyżej dokumencie jest mowa, że dla uczestników organizowanych przez GOK w Lubniu imprez „poczęstunek ufundował sponsor” to ciągle otwarte pozostaje pytanie: „jakie w związku z tym koszty poniósł GOK, i czy oprócz faktu odnotowania zaistnienia takiej imprezy w kalendarzu należy ja wymieniać po stronie kosztów!?”.
„Kalendarz” imprez wymienionych w dokumencie „Część Zadaniowa: wykonanie budżetu” jest niepełny, na co w swoim wystąpieniu w trakcie prac Połączonych Komisji zwróciła uwagę radna, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich Rady Gminy Lubień Aniela WILCZAK – Kierownik Zespołu Regionalnego Zagórzanie z Lubnia. Podała ona listę występów kierowanego przez nią Zespołu, o których Pani Dyrektor GOK-u w prezentowanym przez siebie dokumencie nie wspomniała.
Dodajmy tutaj, że podobny zarzut mogą mieć także Kierownicy Orkiestry Dętej OSP ze Skomielnej Białej i Chóru Gaudium, gdyż wiele ich występów na rzecz społeczności naszej wsi czy to „na wyjeździe” (Kalwaria Zebrzydowska, Polana) nie zostało przez Panią dyrektor GOK dostrzeżone i wspomniane.
Po wnikliwej analizie dokumentu „Część Zadaniowa: wykonanie budżetu” przykładów wielu nieścisłości można by przytoczyć więcej.
Wskazać należy niewątpliwie także „zapisany na wyrost”, jakim będzie występ Chóru Gaudium i Zespołu Regionalnego Korpiołki na „Skomielniańskim Kolędowaniu” w niedzielę 31 stycznia 2016 roku. Dla Pani Dyrektor GOK-u impreza ta odbyła się już 31 grudnia 2015 – tylko kto ją widział?!
W dokumencie „Informacja z wykonania planu finansowego GOK w Lubniu za 2015 rok” możemy znaleźć następujące dane:
-ogółem zrealizowane dochody GOK-u to: 386,056.45 złotych; (jest to „nasze” 100%)
-dotacje z Urzędu Gminy na zadania bieżące, które wyniosły: 348.000.00 złotych; (jest to 90,14% budżetu GOK-u)
W punkcie „ogółem realizowane wydatki” przedstawiono:
-wynagrodzenia pracowników GOK-u na kwotę: 224.407.46 złotych; (jest to 58,12% budżetu GOK)
-składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 36.877.50 złotych; (jest to 9,54% budżetu GOK)
Razem więc na wynagrodzenia pracowników i obowiązkowe składki od nich wydano: 261.284.96 złotych (jest to 67.68% budżetu GOK-u);
Należy w tym miejscu podkreślić, że Pani dyrektor GOK-u wielokrotnie podkreślała wielkie zaangażowanie podległych sobie pracowników w realizację zadań postawionych przed ta instytucją, (co uwidocznione jest także w dokumencie „Część Zadaniowa: wykonanie budżetu” gdzie rozpisano szczegółowo wszystkie czynności podległych Pani Dyrektor pracowników).
Następne przedstawione cyfry to „wydatki bieżące ogółem” gdzie wymieniono:
-zakup materiałów i sprzętu, jest to suma: 18.380.47 złotych (co stanowi 4,76% budżetu GOK-u);
-zużycie energii: 23.548,64 złotych (to jest 6,09% budżetu GOK-u);
-usługi obce: 46.752.29 złotych (to jest 12,11% budżetu GOK-u);
W tym miejscu należy wymienić pewnie „zatrudnione profesjonalne Jury składające się z aktorów” na Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
-świadczenia na rzecz prac.: 9.215.33 złotych (to 2,38% budżetu GOK-u);
-pozostałe koszty: 2.055.10 złotych (to 0,53% budżetu GOK-u);
Na rzecz współpracującej z GOK-iem Orkiestry Dętej OSP w Skomielnej Białej zakupiony został saksofon altowy za 4.480.00 złotych (co stanowi 1,25% budżetu GOK-u). Zapisane zostało to w pkt.3 jako zakup środka trwałego.
W tym miejscu należy nadmienić, ze „dysponentem” środków przyznawanych przez Rady Sołeckie wsi z terenu Gminy Lubień na rzecz działających w nich Zespołów Regionalnych, Teatrów, Chórów Jest GOK w Lubniu. W 2015 roku Rada Sołecka wsi Skomielna Biała przyznała:
-Orkiestra Dęta OSP w Skomielnej Białej: 5.000.00 (pięć tysięcy złotych);
-Amatorski Teatr im. Franciszka MACIOŁA: 3.000.00 (trzy tysiące złotych);
-Zespół Regionalny Korpiołki: 1.000.00 (jeden tysiąc złotych);
-Chór Gaudium: 1.000.00 (jeden tysiąc złotych);
Po zakończeniu prac Połączonych Komisji odbyła się zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława BIEDROŃCZYKA na wniosek Wójta XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubień.
Do tekstu załączamy skany dokumentów prezentowanych przez Panią Dyrektor GOK w Lubniu, a dla zainteresowanych osób możemy udostępnić zapis nagrania z prac Połączonych Komisji i przebiegu XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubień.

ANALIZA ZATR-1 ANALIZA ZATR-2 BUDZET2015 PLAN 2016-1 BUDZET2015 PLAN 2016-2 GOK PLAN 2016-1 GOK PLAN 2016-2 GOK PLAN 2016-3 GOK PLAN 2016-4 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-1 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-2 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-3 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-4 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-5 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-6 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-7 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-8 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-9 GOK WYKONANIE BUDŻETU 2015-10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *